Политика за защита на личните данни

Сдружение „Асоциация ИМАГО“ – Краси Александрова Николова, консултант терапевт, собственик на сайта imago-help.com, прилага във взаимоотношенията с Клиентите и ползвателите на сайта imago-help.com настоящите Общи условия, наричан в настоящия текст за краткост „Администратор“.

Като администратор на лични данни, Сдружение „Асоциация ИМАГО“ събира и обработва определена информация за физически лица.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда, как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие с правните изисквания.

I. Правно основание

Настоящата Политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. Сдружение „Асоциация ИМАГО“, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR:

– при провеждане на индивидуални или семейни консултации (терапия) се приема, че клиентът доброволно се съгласява да предоставя лични данни, с цел успешното провеждане на терапията.

– личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Потребителят дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни чрез поставянето на съответната отметка, с цел изпращане от контактната форма, създадена в сайта, на запитване и/или съобщение.

– при регистрация и/или вход в сайта imago-help.com с цел изпращане на коментар за дадена статия, публикувана в сайта или с цел написване на отзив, се счита, че потребителят дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни.

– личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

– личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. С цел изпращане през контактната форма в сайта imago-help.com на запитване и/или на съобщение, потребителят попълва имена, телефон и e-mail адрес. За регистрация и/или вход в сайта imago-help.com с цел изпращане на коментар и/или отзив за дадена статия, публикувана в сайта, потребителят попълва име и e-mail адрес.

– всеки потребител е длъжен да следи за точността на личните данни, които предоставя и при необходимост да изпрати известие, че има промяна в някой от предоставените от него лични данни.

– личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Сдружение „Асоциация ИМАГО“ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимото. Данните на потребители, които са направили от контактната форма в сайта imago-help.com запитване или са изпратили съобщение, се пазят за срок от 1 месец от датата на изпращане на запитването и/или съобщението, с цел да бъде възможна допълнителна комуникация между Сдружение „Асоциация ИМАГО“ и клиентите, ако се налага. Данните на потребители, които са направили регистрация в сайта, с цел изпращане на коментар за дадена статия, публикувана в сайта или за написване на отзив, се пазят за срок не по-дълъг от видимостта на статията или до момента, в който потребителят изрично не изяви писмено желание за изтриване на профила му в сайта imago-help.com.

– личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

II. Цели на Политиката

Настоящата Политика цели Администраторът да:

– бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;
– бъде открит как съхранява и защитава личните данни на физическите лица;
– установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);
– бъде защитен при риск от нарушения.

III. Обхват

Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на клиенти – физически лица, с които Администраторът има връзка, иска да установи контакт или са ползватели на сайта imago-help.com

IV. Събиране на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.

Цели на събирането на данните

Администраторът събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

  1. За успешно провеждане на индивидуални или семейни консултации (терапия).
  2. За установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, e-mail или по всякакъв друг законосъобразен начин.
  3. За отговор на изпратено от контактната форма на сайта запитване във връзка с предлагани от Сдружение „Асоциация ИМАГО“ услуги.
  4. За публикуване на коментар за дадена статия и/или отзив в сайта imago-help.com.

Събиране на данните

Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират от Администратора в изпълнение на нормативно задължение, във връзка с отговор на изпратено от контактната форма запитване, във връзка с публикуване на коментар за дадена статия и/или отзив в сайта imago-help.com, във връзка с успешно провеждане на индивидуални или семейни консултации (терапия).

V. Обработване на личните данни

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Администраторът събира и използва лична информация, за да разбере по-добре нуждите и интересите на клиентите и да предложи и да проведе най-адекватната терапия. В допълнение към информацията, която клиентите предоставят, imago-help.com може също така да събира информация по време на потребителската сесия в сайта чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки.

Данните и личната информация, предоставена от потребителите, се използва от  Сдружение „Асоциация ИМАГО“ за провеждане на индивидуални или семейни консултации (терапия), за комуникиране с клиентите по e-mail.

Информацията, която събира Сдружение „Асоциация ИМАГО“, за да разбере потребностите и интересите на своите клиенти, помага да бъде направено посещението на всеки потребител в сайта imago-help.com последователно и персонализирано. Например, Администраторът може да използва личните данни на потребителя, за да:

  • проведе онлайн или по телефон терапия;
  • позволи публикуване на коментар за дадена статия в сайта;
  • позволи публикуване на отзив в сайта.

Данните, които потребителите предоставят чрез създадената в сайта контактна форма, са: име, телефонен номер, е-mail адрес.

Данните, които потребителите предоставят при регистрация и/или вход в сайта чрез създадената в сайта форма, са: име, е-mail адрес.

Ние ценим високо личното пространство на своите клиенти. Всички данни, предоставяни по време на индивидуална или семейна консултация, всички данни, нужни за изпращане от контактната форма на сайта на запитване и/или на съобщение, както и данните, които се въвеждат с цел регистрация и/или вход в сайта imago-help.com, са поверителни и не се предоставят на трети лица. Данните могат да бъдат предоставени, ако бъдат изискани по законен ред от полиция, прокуратура или следствени служби.

VI. Нарушения. Уведомяване за нарушения

Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които Сдружение „Асоциация ИМАГО“ отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. В този смисъл, нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.

В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

VII. Допълнителни разпоредби

По смисъла на настоящите вътрешни правила:

  • 1. „Администратор на лични данни“ е Сдружение „Асоциация ИМАГО“.
  • 2. Ако горепосочените условия бъдат променени или допълнени, то те ще бъдат публикувани на тази страница без предизвестие. След публикуването им се счита, че клиентите автоматично са запознати с тях.

Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

Дата на публикуване: 21.05.2018 г.